Aktuelno
Početna strana > Aktuelno > Triglav Osiguranje

Triglav Osiguranje
PRODUŽENA GARANCIJA


Osiguravač ima obavezu isključivo ukoliko šteta ili uništenje kućnih aparata posle prestanka važenja zakonski zahtevane garancije proizvođača ili dodatne (dobrovoljne) garancije proizvođača bude prouzrokovano greškom u izradi, nedostacima u materijalu ili kalupu, greškom proizvođača u proračunu, servisu ili sklapanju i/ili za štetu ili uništenje koji su pokriveni u toku perioda važenja osnovne garancije, ali najviše do ugovorenog iznosa osiguranja.


SLUČAJNO NASTALA OŠTEĆENJA

"Tokom celog perioda važenja ugovora o osiguranju Osiguravač se obavezuje da pokrije rizike od kojih postoji osiguranje, koji nisu pokriveni tokom važenja garancije proizvođača ili dodatne (dobrovoljne) garancije proizvođača, kao što su:
 1.  Šteta prouzrokovana ispuštanjem i curenjem tečnosti isključujući indirektne padavine;
 2.  Lom kućnih aparata usled pada ili udarca;
 3.  Šteta prouzrokovana direktnim ili indirektnim udarom groma;
 4.  Šteta prouzrokovana nenamernom pogrešnom upotrebom;
 5.  Šteta prouzrokovana delovanjem pritiska;
 6.  Šteta prouzrokovana požarom, dimom, eksplozijom i štetom prilikom spasavanja (požar);
 7.  Šteta prouzrokovana kratkim spojem (struja);
 8.  Šteta prouzrokovana deformacijom elektromagnetnog polja i previsokim naponom.
 

KRAĐA I PROVALNA KRAĐA

Tokom celog perioda važenja ugovora o osiguranju Osiguravač se obavezuje da nadoknadi Osiguraniku troškove:
 1. Krađe iz motornog vozila i/ili iz dela motornog vozila koje nije u vidokrugu lica, pod uslovom da može biti dokazano da se pljačka osiguranog Kućnog uređaja iz vozila desila u periodu između 6 časova pre podne i 10 časova uveče.
 2. Provalna krađa


Na koji se PERIOD MOŽE ZAKLJUČITI OSIGURANJE?

Zaključenjem polise i plaćanjem jednokratne premije, može se zaključiti osiguranje na:
 • period od 3 godine
 • period od 5 godina


Kako prijaviti ŠTETU?

Osiguranik ima obavezu za prijavi štetu, odmah po njenom nastanku, a najkasnije u roku od 3 dana. Najjednostavniji način da to učini je pozivom na broj: 0800 26 26 26 za Srbiju ili +43 1 52503 6927 za inostranstvo.


Kako se odredjuje SUMA OSIGURANJA, FRANŠIZA  I AMORTIZACIJA?

Suma osiguranja

Suma osiguranja je maloprodajna cena uredjaja sa uključenim PDV-om. Zavisno od cene, uredjaji (bez obzira na vrstu) su podeljeni u sledeće cenovne kategorije:


 
Cena artikla Cena osiguranja
za 3 godine za 5 godina
0 – 30.500 rsd 2.994 rsd 5.077 rsd
30.501 – 61.000 rsd 3.354 rsd 6.351 rsd
61.001 – 91.501 rsd 4.791 rsd 8.892 rsd
91.501 – 122.000 rsd 6.533 rsd 11.324 rsd
122.001 – 183.000 rsd 7.839 rsd 13.863 rsd
183.001 – 244.000 rsd 10.453 rsd 19.052 rsd
244.001 – 366.000 rsd 15.027 rsd 24.247 rsd
366.001 – 488.000 rsd 15.027 rsd 30.020 rsd
488.001 – 610.000 rsd 23.955 rsd 39.257 rsd

Franšiza - Učešće u šteti

U slučaju bilo koje štete na kućnom aparatu, Osiguranik je u obavezi da plati dogovoreno učešće u nastaloj šteti.

 

Kategorija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Odbitna franšiza u evrima

20,00

35,00

45,00

60,00

120,00

140,00

150,00

200,00

250,00


Plaćanje učešća u nastaloj šteti (franšize) služi kao preduslov za preuzimanje popravljenog kućnog aparata ili vaučera u skladu sa odredbom pod 5) člana 8. ovih Uslova.


Amortizacija

Zavisno od starosti uredjaja, u slučaju nastanka štete, maksimalna obaveza Osiguravača iznosi:
 • u prvoj godini - 100 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine
 • u drugoj godini - 90 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine
 • u trećoj godini - 80 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine
 • u četvrtoj godini - 60 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine
 • u petoj godini -  40 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine


Kolika je PREMIJA OSIGURANJA?

Premija  zavisi od  kupljenog uređaja, odnosno određuje se u skladu sa cenovnom kategorijom kojoj pripada. Premija se plaća prilikom zaključenja polise.


 
Koji su RIZICI ISKLJUČENI IZ POKRIĆA?

Kao i svakim drugim ugovorom o osiguranju i u ovoj polisi su navedeni odredjeni rizici koji su u cilju preciznosti i izbegavanja eventualnih zloupotreba, isključeni iz pokrića.

Osiguravač ne pruža osiguravajuće  pokriće:
1) U slučaju štete direktno ili indirektno prouzrokovane ratom, građanskim ratom, operacijama nalik ratu ili građanskom ratu, pobunama, unutrašnjim nemirima/nemirima u zemlji, političkim nasilnim radnjama, ubistvima ili terorističkim aktivnostima, eksproprijacijom ili radnjama sličnim eksproprijaciji, konfiskacijom, lišavanjem kontrole ili drugim slučajevima više sile i usled prirodnih nepogoda, curenja tečnosti ili gasova, zagađenja, kontaminacije, poplave ili nuklearne energije;
2) U slučaju štete prouzrokovane elektromagnetnim impulsom koji je izazvao čovek ili je nastao prirodno;
3) U slučaju indirektne štete, nematerijalnih gubitaka u vezi sa osiguranim slučajem, gubitkom zarade i kaznama;
4) Za direktnu ili indirektnu štetu na drugim uređajima;
5) Za otklanjanje manjih nedostataka, štete posebno onih izazvanih grebanjem i ribanjem i drugih nedostataka u izgledu koji ne utiču na tehničku ispravnost uređaja;
6) Za redovno održavanje, čišćenje i druge usluge;
7) Za nedostatke u spoljašnjem dizajnu, proizvodnji ili za druge nedostatke koji podležu povlačenju proizvoda od strane proizvođača, takozvano široko rasprostranjeno povlačenje proizvoda na globalnom nivou (epidemic or pandemic recalls);
8) Finansijski bankrot trgovca maloprodaje i/ili drugih davalaca usluga;
9) Za potrošnu robu kao što su baterije i punjive baterije;
10) Za odgovornost proizvođača za kvalitet proizvoda;
11) U slučaju štete, lomljenja ili gubitaka na uređaju nastalih usled:
a) ostavljanja, zaboravljanja ili gubitka, iznajmljivanja ili davanja u zakup;
b) kontinuiranog korišćenja, redovnog habanja;
c) direktnih padavina;
d) nepoštovanja uputstava za montažu/instalaciju i korišćenje ili druge neadekvatne montaže/instalacije ili ličnih pogrešnih pokušaja popravke uređaja, dodatne štete uzrokovane programom, podešavanjima, održavanjem i popravkom, modifikacijom i čišćenjem uređaja;
e) računarskih virusa, programiranja ili softverske greške i onih koje utiču na ili preko softvera ili nosača podataka;
f) odgovornosti trećeg lica garantovane na osnovu zakonskih odredbi ili ugovornih odredbi;
g) nezakonite radnje, namernog ili grubog nehata, grešaka ili krivičnih dela Osiguranika ili ovlašćenog korisnika uređaja;
h) mehaničkih nasilnih radnji na predmetima osiguranja;
i) kvašenja;
j) krađe i nestanka, utaje, prevare i skrivanja ili bilo kog drugog krivičnog dela ili prekršaja koji kao posledicu ima štetu ili nestanak uređaja.

Napomena: Kupovna putem Interneta je moguća, ali za sada samo za Beograd.
 

Triglav osiguranje

PRODUŽENA GARANCIJA

Osiguravač ima obavezu isključivo ukoliko šteta ili uništenje kućnih aparata posle prestanka važenja zakonski zahtevane garancije proizvođača ili dodatne (dobrovoljne) garancije proizvođača bude prouzrokovano greškom u izradi, nedostacima u materijalu ili kalupu, greškom proizvođača u proračunu, servisu ili sklapanju i/ili za štetu ili uništenje koji su pokriveni u toku perioda važenja osnovne garancije, ali najviše do ugovorenog iznosa osiguranja.

Vrh strane^
 

SLUČAJNO NASTALA OŠTEĆENJA

"Tokom celog perioda važenja ugovora o osiguranju Osiguravač se obavezuje da pokrije rizike od kojih postoji osiguranje, koji nisu pokriveni tokom važenja garancije proizvođača ili dodatne (dobrovoljne) garancije proizvođača, kao što su: Šteta prouzrokovana ispuštanjem i curenjem tečnosti isključujući indirektne padavine; Lom kućnih aparata usled pada ili udarca; Šteta prouzrokovana direktnim ili indirektnim udarom groma; Šteta prouzrokovana nenamernom pogrešnom upotrebom; Šteta prouzrokovana delovanjem pritiska; Šteta prouzrokovana požarom, dimom, eksplozijom i štetom prilikom spasavanja (požar); Šteta prouzrokovana kratkim spojem (struja); Šteta prouzrokovana deformacijom elektromagnetnog polja i previsokim naponom

Vrh strane^
  

KRAĐA I PROVALNA KRAĐA

Tokom celog perioda važenja ugovora o osiguranju Osiguravač se obavezuje da nadoknadi Osiguraniku troškove: Krađe iz motornog vozila i/ili iz dela motornog vozila koje nije u vidokrugu lica, pod uslovom da može biti dokazano da se pljačka osiguranog Kućnog uređaja iz vozila desila u periodu između 6 časova pre podne i 10 časova uveče. Provalna krađa

Vrh strane^
 

Na koji se PERIOD MOŽE ZAKLJUČITI OSIGURANJE?

Zaključenjem polise i plaćanjem jednokratne premije, može se zaključiti osiguranje na: period od 3 godine period od 5 godina

Vrh strane^
 

Kako prijaviti ŠTETU?

Osiguranik ima obavezu za prijavi štetu, odmah po njenom nastanku, a najkasnije u roku od 3 dana. Najjednostavniji način da to učini je pozivom na broj: 0800 26 26 26 za Srbiju ili +43 1 52503 6927 za inostranstvo.

Vrh strane^
 

Kako se odredjuje SUMA OSIGURANJA, FRANŠIZA I AMORTIZACIJA?

Suma osiguranjaSuma osiguranja je maloprodajna cena uredjaja sa uključenim PDV-om. Zavisno od cene, uredjaji (bez obzira na vrstu) su podeljeni u sledeće cenovne kategorije:

Cena artikla Cena osiguranja
za 3 godine za 5 godina
0 – 30.500 rsd 2.994 rsd 5.077 rsd
30.501 – 61.000 rsd 3.354 rsd 6.351 rsd
61.001 – 91.501 rsd 4.791 rsd 8.892 rsd
91.501 – 122.000 rsd 6.533 rsd 11.324 rsd
122.001 – 183.000 rsd 7.839 rsd 13.863 rsd
183.001 – 244.000 rsd 10.453 rsd 19.052 rsd
244.001 – 366.000 rsd 15.027 rsd 24.247 rsd
366.001 – 488.000 rsd 15.027 rsd 30.020 rsd
488.001 – 610.000 rsd 23.955 rsd 39.257 rsd

U slučaju bilo koje štete na kućnom aparatu, Osiguranik je u obavezi da plati dogovoreno učešće u nastaloj šteti.

Kategorije Odbitna franšiza u evrima
1 20,00
2 35,00
3 45,00
4 60,00
5 120,00
6 140,00
7 150,00
8 200,00
9 250,00

Vrh strane^
 

Amortizacija

Zavisno od starosti uredjaja, u slučaju nastanka štete, maksimalna obaveza Osiguravača iznosi: u prvoj godini - 100 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine u drugoj godini - 90 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine u trećoj godini - 80 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine u četvrtoj godini - 60 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine u petoj godini - 40 % - od vrednosti aparata prilikom kupovine

Vrh strane^
 

Kolika je PREMIJA OSIGURANJA?

Premija zavisi od kupljenog uređaja, odnosno određuje se u skladu sa cenovnom kategorijom kojoj pripada. Premija se plaća prilikom zaključenja polise.

Vrh strane^
 

Koji su RIZICI ISKLJUČENI IZ POKRIĆA?

Kao i svakim drugim ugovorom o osiguranju i u ovoj polisi su navedeni odredjeni rizici koji su u cilju preciznosti i izbegavanja eventualnih zloupotreba, isključeni iz pokrića.Osiguravač ne pruža osiguravajuće pokriće:1) U slučaju štete direktno ili indirektno prouzrokovane ratom, građanskim ratom, operacijama nalik ratu ili građanskom ratu, pobunama, unutrašnjim nemirima/nemirima u zemlji, političkim nasilnim radnjama, ubistvima ili terorističkim aktivnostima, eksproprijacijom ili radnjama sličnim eksproprijaciji, konfiskacijom, lišavanjem kontrole ili drugim slučajevima više sile i usled prirodnih nepogoda, curenja tečnosti ili gasova, zagađenja, kontaminacije, poplave ili nuklearne energije;2) U slučaju štete prouzrokovane elektromagnetnim impulsom koji je izazvao čovek ili je nastao prirodno;3) U slučaju indirektne štete, nematerijalnih gubitaka u vezi sa osiguranim slučajem, gubitkom zarade i kaznama;4) Za direktnu ili indirektnu štetu na drugim uređajima;5) Za otklanjanje manjih nedostataka, štete posebno onih izazvanih grebanjem i ribanjem i drugih nedostataka u izgledu koji ne utiču na tehničku ispravnost uređaja;6) Za redovno održavanje, čišćenje i druge usluge;7) Za nedostatke u spoljašnjem dizajnu, proizvodnji ili za druge nedostatke koji podležu povlačenju proizvoda od strane proizvođača, takozvano široko rasprostranjeno povlačenje proizvoda na globalnom nivou (epidemic or pandemic recalls);8) Finansijski bankrot trgovca maloprodaje i/ili drugih davalaca usluga;9) Za potrošnu robu kao što su baterije i punjive baterije;10) Za odgovornost proizvođača za kvalitet proizvoda;11) U slučaju štete, lomljenja ili gubitaka na uređaju nastalih usled:a) ostavljanja, zaboravljanja ili gubitka, iznajmljivanja ili davanja u zakup;b) kontinuiranog korišćenja, redovnog habanja;c) direktnih padavina;d) nepoštovanja uputstava za montažu/instalaciju i korišćenje ili druge neadekvatne montaže/instalacije ili ličnih pogrešnih pokušaja popravke uređaja, dodatne štete uzrokovane programom, podešavanjima, održavanjem i popravkom, modifikacijom i čišćenjem uređaja;e) računarskih virusa, programiranja ili softverske greške i onih koje utiču na ili preko softvera ili nosača podataka;f) odgovornosti trećeg lica garantovane na osnovu zakonskih odredbi ili ugovornih odredbi;g) nezakonite radnje, namernog ili grubog nehata, grešaka ili krivičnih dela Osiguranika ili ovlašćenog korisnika uređaja;h) mehaničkih nasilnih radnji na predmetima osiguranja;i) kvašenja;j) krađe i nestanka, utaje, prevare i skrivanja ili bilo kog drugog krivičnog dela ili prekršaja koji kao posledicu ima štetu ili nestanak uređaja.Napomena: Kupovna putem Interneta je moguća, ali za sada samo za Beograd.

Vrh strane^
 

vrh strane